Der is wer nij fleis

|

Twa wyke lyn (23 april) is der wer in ko slachte dêr't wy no it fleis wer yn de friezer hawwe. Dat bestjut dat wy no alle soarten fleis wer yn foarrie hawwe. As jo komme wolle foar fleis, is it miskien handich om earst efkes te beljen. Dan komme jo net foar de tichte doar.

Corona

Yn ferbân mei de Corona is het handich om fan te foarren it fleis te bestellen en jo 06-nûmer dêrby troch te jaan. Wy stjoere jo in betelfersyk mei it bedrach dat jo dan oermeitjse kinne. As jo gjin 06-nûmer ha, kinne jo it fansels ek op de gewoane manier oermeitsje. Jou fan tefoarren ekfes lûd wannear't jo it fleis dan ophelje wolle.

IMG 5465

Wisten jo dat wy ek 'rauwe' molke ferkeapje? As jo sels in flesse meinimme, kinne jo foar 1 euro de liter molke sa út de tank wei krije. De VWA (voedsel en warenautoriteit) riedt oan de molke wol earst te sieden.