Der is wer nij fleis

Op 21 juny is der wer in ko slachte dêr't wy no it fleis wer yn de friezer hawwe. Dat bestjut dat wy no alle soarten fleis wer yn foarrie hawwe. As jo komme wolle foar fleis, is it miskien handich om earst efkes te beljen. Dan komme jo net foar de tichte doar.

IMG 5465

Wisten jo dat wy ek 'rauwe' molke ferkeapje? As jo sels in flesse meinimme, kinne jo foar 1 euro de liter molke sa út de tank wei krije. De VWA (voedsel en warenautoriteit) riedt oan de molke wol earst te sieden.