Kodûnsjen op snein 15 april

As freed en sneon net tefolle reinwetter falt, sille snein de kij nei bûten ta. Om 11 oere stiet de kofje en koeke klear, om 12 oere dogge wy de doarren iepen.

Sjoch foar de wissichheid sneintemoarn noch efkes op de site (je witte it mar nooit mei it waar....).