Ynkoarten wer it kodûnsjen; datum noch net bekend

Ek dit jier hâlde wy wer it jierlikse kodûnsjen. It lân is no noch te wiet, mar sadra't it droech genôch is, sille de kij der wer út. Sa't it no liket, wurdt dat it kommende wykein of it wykein dêr op (14 of 15 april). As der sicht is op de datum, stjoere wy in nijsbrief.