Kowedûns foarearst op snein 31 maart om 13.00 oere

stal

As as it no liket, sille de kij der sneintemiddei om 1 oere út. Elkenien is wolkom fan 12 oere ôf (bakje kofje derby). Om 13.00 oere dogge wy dan doar fan de stâl iepen.

Mocht it waar de kommende dagen ôffalle, dan kin it wêze dat wy de kowedûns ferskowe. Hâldt dêrom de site yn de gaten (www.obio.nl).